Allemannsretten og Friluftsloven

Å kunne ferdes fritt i naturen er en del av den kulturelle arven i Skandinavia. Denne retten er dels nedfelt i sedvanerett, dels i lov.

Allemannsretten er lovfestet gjennom Lov om friluftslivet – populært kalt Friluftsloven. Du har du – med enkelte begrensninger – fri adgang til å ferdes og å oppholde deg i innmark og utmark. Allmennheten har også generell adgang til strendene, unntatt der hvor stranden er en del av tomt. Lovgivningen skiller altså mellom tomter, innmark og utmark. En tomt er et bebygd område, og en tomt strekker seg minst 150 meter ut fra bebyggelsen på tomten. Du bør ikke ferdes på tomter med mindre du har noe der å gjøre. Innmark er kultivert land, dvs. dyrket mark, hager, plantasjer, havnehager osv. På innmark kan du bare ferdes om vinteren, når marken er frosset eller dekket med snø. Utmark er ukultivert land, dvs. skoger, myrer og fjell. I utmark kan du ferdes hele året.

Innenfor disse begrensningene kan du ferdes hvor du vil til fots, med sykkel, på hest og på ski. Motorisert ferdsel er bare tillatt på vei, og eiere av private veier kan forby bruk av bil eller kreve avgift. Du kan ferdes med båt langs kysten, på innsjøer og vassdrag. Du kan fortøye båten til land (men ikke til private brygger), og gå i land der du ønsker. Vær dog oppmerksom på at bruk av motorbåt er forbudt på mindre innsjøer. Du kan bade hvor du vil. Du kan overnatte, dvs. slå opp ditt telt eller parkere din campingvogn hvor du vil, under forutsetning av at du ikke skader noe eller er i veien for andre. Men uten tillatelse fra grunneieren kan du ikke bli mer enn to netter på hvert sted.

Du kan fritt hente vann i kilder og sjøer. Du kan høste av naturens goder i form av blomster, sopp og ville bær - dog med den begrensning at du ikke uten videre kan plukke molter (hjortron) i nordre del av Norge. Sportsfiske i sjøer, elver og vann er generelt tillatt, men for å fiske i ferskvann må du i betale avgifter til det offentlige og/eller til grunneieren.

Men allemannsretten gir deg frihet under ansvar. Du skal ikke ødelegge eller forsøple miljøet, du skal ta hensyn til kommersielle interesser og du skal ta hensyn til andre mennesker. Konkret skal du ikke tråkke i åker og eng, ødelegge gjerder, brekke eller skjære ned trær og busker, eller unødig forstyrre dyrelivet. Drikkevannskilder må ikke forurenses. I Norge er det ikke tillatt å tenne opp bål i utmark mellom 15. mai og 15. september, bortsett fra i høyfjellet og på spesielt anordnede steder. Hunder må være i bånd og under kontroll. I Norge (som i Sverige) er det dog anledning til å la hunder gå løse i deler av vinterhalvåret. Vær oppmerksom på de strenge regler som gjelder for å ta dyr inn i Skandinavia. Disse reglene er satt opp fordi man ønsker å holde Norge og Sverige fritt for rabies (hundegalskap).

Les mer om Friluftsloven på  Miljødirektoratets nettsted.